آن قدر که احساسات و اوهام در زنان اثر دارد, امور معقوله موثر نیست.     لارشفوکولد


اشک در زن سبب تسکین آلام درونی می شود, ولی در مرد مردانگی را تباه می سازد.     ناپلئون


اگر زن با تقوا و خوش خلق کدبانویی در خانه محقر و فقیری باشد, آن خانه را محل آسایش و فضیلت و خوشبختی می سازد.     اسمایلز


از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقیر زن بگیر.     مثل استونی


به زنان خود به احترام بنگرید. آن ها گل های آسمانی را در حیات زمین می کارند و جامه دلپذیر و زیبای عشق را می بافند و در پرده عفاف احساسات لطیف را می پرورانند.    شیللر


به هر اندازه که زن آرام و مطیع و با عصمت و با عفت است, به همان اندازه قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است.     میشله


تقوا و پرهیزکاری برای یک دختر برازنده تر از هر جواهری است.     آناتول فرانس


تنها وجود زنان است که به این زندگانی سراسر ملال قدر و منزلتی می دهد. اگر زن در جهان وجود نداشت, زندگی تحمل ناپذیر بود.     آناتول فرانس


چیزی که در زن قلب مرا تسخیر می کند مهربانی اوست, نه روی زیبایش. من زنی را بیشتر دوست دارم که مهربان تر باشد.     شکسپیر


حساسیت, عشق, تحمل و فداکاری زندگی زن را تشکیل می دهد.     بالزاک


زن شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.     گوته


از دستپخت زن تعریف کن تا در کنار اجاق خود را قربانی کند.      دیل کارنگی


زن چون کراوات است، هم مرد را زیبا نگه میدارد هم حلقوم او را می فشارد.      ویکتور هوگو


بوسه مرد علامت عشق و بوسه زن علامت تسلیم اوست.      بالزاگ


در زندگی یک مرد 2 روز ارزش دارد : روزی که با زنی آشنا میشود و روزی که او را به خاک می سپارد.     ویکتور هوگو


زن تاج سرآفرینش است ،او شریک زندگی و یار ساعات درماندگی است.     گوته